Οι δείκτες οδικής ασφάλειας χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση λειτουργικών χαρακτηριστικών του οδικού συστήματος που επηρεάζουν την οδική ασφάλεια. Σε αντίθεση με τους δείκτες οδικής ασφάλειας που σχετίζονται με τους χρήστες της οδού (ταχύτητας, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, χρήση ζώνης ασφαλείας και κράνους κ.λπ.), η χρήση δεικτών οδικής ασφάλειας για την οδό είναι σπάνια. Στην εργασία εξετάζεται η σπουδαιότητα ενός δείκτη οδικής ασφάλειας για το οδικό δίκτυο και προτείνεται συγκεκριμένη μεθοδολογία για τον προσδιορισμό του. Με βάση τη μεθοδολογία αυτή, ο υπόψη δείκτης επιτρέπει την αξιολόγηση αν ο “σωστός δρόμος” βρίσκεται στη “σωστή θέση”. Συγκεκριμένα, οι υφιστάμενες οδικές συνδέσεις μεταξύ αστικών κέντρων συγκρίνονται με τις θεωρητικά απαιτούμενες, οι οποίες καλύπτουν ορισμένες ελάχιστες απαιτήσεις οδικής ασφάλειας. Στην εργασία παρουσιάζεται η εφαρμογή της μεθοδολογίας στην Ελλάδα, και συγκεκριμένα στην Πελοπόννησο. Επιλέχθηκε η Πελοπόννησος επειδή είναι μεγάλη γεωγραφική περιοχή με πολλές πόλεις και οικισμούς διαφορετικού μεγέθους και πληθυσμού, περιλαμβάνει πολλά διαφορετικά είδη οδών σε ένα σχετικά “κλειστό” οδικό δίκτυο και επιπλέον έχει ενδιαφέρον, από ερευνητικής απόψεως, ορεινό ανάγλυφο, ειδικά στην ενδοχώρα. Με βάση την εφαρμογή,  ο συνολικός δείκτης οδικής ασφάλειας προκύπτει ως αποτέλεσμα ενός μεγάλου αριθμού χαμηλού επιπεδου θεωρητικών συνδέσεων, με πολύ ικανοποιητικό δείκτη και ενός μικρού αριθμού υψηλότερου επιπέδου θεωρητικών συνδέσεων με ανεπαρκή δείκτη. Αποκαλύπτεται επομένως μια σημαντική ανισορροπία στο οδικό δίκτυο της περιοχής μελέτης και εντοπίζονται οι οδικές συνδέσεις που χρήζουν αναβάθμισης.