Στόχος της εργασίας είναι η παρουσίαση του Ευρωπαϊκού Γνωστικού Συστήματος για την Οδική Ασφάλεια (European Road Safety Knowledge System), το οποίο αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου DaCoTA, που χρηματοδοτήθηκε από το 7ο Πρόγραμμα – Πλαίσιο της Ε.Ε. Το σύστημα αυτό περιλαμβάνει ένα σύνολο επιμέρους στοιχείων , που αφορούν δεδομένα και εργαλεία, θεμάτων οδικής ασφάλειας και χωρών. Συλλέχθηκε μεγάλος όγκος δεδομένων σχετικά με θανάτους σε οδικά ατυχήματα, έκθεση στον κίνδυνο, δείκτες οδικής ασφάλειας, κοινωνικοοικονομικούς δείκτες, δείκτες υγείας, απόψεις και συμπεριφορές των χρηστών της οδού, νομοθεσία και κανόνες οδικής κυκλοφορίας, διαχείριση οδικής ασφάλειας κ.λπ. για 30 χώρες της Ευρώπης. Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιήθηκα σε αναλύσεις οδικής ασφάλειας, για τη σύνταξη Βασικών Φύλλων Δεδομένων και Ετήσιας Έκθεσης Στατιστικών Στοιχείων. Πραγματοποιήθηκε σύνθεση της βιβλιογραφίας σε σημαντικά θέματα και μεθοδολογίες οδικής ασφάλειας, σε μορφή κατανοητών κειμένων (web-texts) ανηρτημένων στο διαδίκτυο. Επιπλέον, πραγματοποίηθηκαν αναλύσεις ανά χώρα, που περιελάμβαναν “προφίλ” διαχείρισης οδικής ασφάλειας, συνοπτικές εκθέσεις ανά χώρα και προβλέψεις ανά χώρα, οι οποίες αναρτήθηκαν σε διαδικτυακό Γνωστικό Σύστημα για την Οδική Ασφάλεια. Το υπόψη Σύστημα μπορεί να αποτελέσει πολύ χρήσιμο υποστηρικτικό εργαλείο για την έρευνα οδικής ασφάλειας στην Ευρώπη και ιδανικό εργαλείο σύνδεσης της έρευνας με τη χάραξη πολιτικής.