Η οδική ασφάλεια δεν έχει ληφθεί συστηματικά υπόψη κατά τον σχεδιασμό, συντήρηση και λειτουργία των οδικών δικτύων στην Νότιο-Ανατολική Ευρώπη. Στόχος της εργασίας είναι η συγκριτική αξιολόγηση της νομοθεσίας, των πολιτικών και των δυνατοτήτων φορέων και υπηρεσιών αναφορικά με την οδική ασφάλεια, σε περιοχές της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης. Για τον σκοπό αυτό πραγματοποιείται επισκόπηση της σημερινής κατάστασης από άποψη οδικής ασφάλειας και των εφαρμοζόμενων πρακτικών διαχείρισης οδικής ασφάλειας στις υπόψη χώρες, και παρουσιάζονται τα αποτελέσματα συγκριτικής αξιολόγησης με κοινή μέθοδο (συμπλήρωση ερωτηματολογίου από ειδικούς στην οδική ασφάλεια), η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου “ROSEE – ROad safety in South-East European regions”. Τα αποτελέσματα αυτά συνιστούν μια γραμμή αναφοράς για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της προόδου αναφορικά με πολιτικές και στοιχεία οδικής ασφάλειας σε κάθε χώρα. Από την έρευνα προκύπτει σημαντική διαφοροποίηση στις δομές και διαδικασίες στα υψηλότερα επίπεδα διαχείρισης της οδικής ασφάλειας. Τα σημαντικότερα προβλήματα σε σχεδόν όλες τις χώρες είναι η έλλειψη συγκεκριμένου προϋπολογισμού αποκλειστικά για την οδική ασφάλεια, οι δυσκολίες στον συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων και οι συνεπαγόμενες δυσκολίες στην υλοποίηση προγραμμάτων και μέτρων.