Η εργασία αυτή αφορά στην ανάπτυξη μεθοδολογίας για την αξιόπιστη ανάλυση των στοιχείων της βάσης δεδομένων με εξατομικευμένα στοιχεία του ΕΜΠ, έτσι ώστε να είναι δυνατή η εξαγωγή περιεκτικών συμπερασμάτων για τα χαρακτηριστικά των οδικών ατυχημάτων στην Ελλάδα και κατ’ επέκταση των αιτιών τους. Προτείνεται τυπολογία των βασικότερων τρόπων ανάλυσης των οδικών ατυχημάτων, προσφέροντας στον ερευνητή του τομέα της οδικής ασφάλειας μια πλήρη εικόνα των βασικών πλεονεκτημάτων, αδυναμιών και περιορισμών στη χρήση τους μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα. Καταδείχθηκε ότι η χρήση των απόλυτων αριθμών, των ποσοστιαίων κατανομών και των χρονοσειρών πρέπει να πραγματοποιείται με ιδιαίτερη προσοχή από τον ερευνητή, αφού στις περισσότερες περιπτώσεις δεν παρέχουν ικανοποιητικές πληροφορίες για την επικινδυνότητα του οδικού δικτύου και το βαθμό έκθεσης στο κίνδυνο του χρήστη της οδού.  Αντίθετα, οι δείκτες επικινδυνότητας και σοβαρότητας καθώς και τα ποσοστά που αφορούν στον τύπο ατυχήματος παρέχουν τη δυνατότητα για περισσότερο περιεκτική ανάλυση των χαρακτηριστικών των οδικών ατυχημάτων και κατ’ επέκταση των αιτιών τους.