Η απόδοση στην οδήγηση μπορεί να επηρεαστεί από την ύπαρξη νευρολογικών νοσημάτων στον γενικό πληθυσμό και ειδικά στους ηλικιωμένους οδηγούς, οι οποίοι εμφανίζουν υψηλότερο κίνδυνο εμπλοκής σε οδικό ατύχημα. Στόχος της εργασίας είναι η διερεύνηση της απόδοσης στην οδήγηση – με χρήση προσομοιωτή οδήγησης – οδηγών με νευρολογικά νοσήματα, ειδικά σε μη αναμενόμενα συμβάντα. Τα βασικά νευρολογικά νοσήματα που εξετάζονται είναι η ήπια νοητική υστέρηση (MCI), η νόσος Alzheimer (AD) και η νόσος Parkinson (PD). Η απόδοση στην οδήγηση εξετάζεται με βάση κυκλοφοριακές παραμέτρους αλλά και παραμέτρους οδικής ασφάλειας. Ειδικοί από διάφορους τομείς εκπονούν μια εκτεταμένη έρευνα, κατά την οποία οι ασθενείς και το δείγμα ελέγχου συμμετέχουν σε πείραμα στον προσομοιωτή οδήγησης καθώς και σε νευρολογική και νευροψυχολογική αξιολόγηση. Οι μετρήσεις της απόδοσης στην οδήγηση που εξετάζονται περιλαμβάνουν ταχύτητα, εγκάρσια θέση στην οδό, χρόνο αντίδρασης σε συμβάντα κ.λπ. Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα (39 οδηγοί) επιβεβαιώνουν ότι τα νευρολογικά νοσήματα υποβαθμίζουν την απόδοση στην οδήγηση, με εντονότερη την επίδραση της νόσου Parkinson, σε σύγκριση με την   ήπια νοητική υστέρηση, τη νόσο Alzheimer και το δείγμα ελέγχου.