Η εργασία αξιοποιεί στοιχεία από δύο ειδικά σχεδιασμένα ερωτηματολόγια και στοχεύει να επισημάνει τις προτεραιότητες που τίθενται σήμερα στα ευρωπαϊκά κράτη αναφορικά με την ανάλυση της κυκλοφορίας και των ατυχημάτων καθώς και να παρουσιάσει τη διαθεσιμότητα στοιχείων ατυχημάτων και κυκλοφορίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων των δύο ερευνών μέσα από αναλυτικούς συγκριτικούς πίνακες έδειξε ότι οι δυνατότητες της ανάλυσης των οδικών ατυχημάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο με τη χρήση προτύπων είναι σημαντικές.  Οι προτεραιότητες και οι ανάγκες για ευρωπαϊκές αναλύσεις με τη χρήση προτύπων είναι αρκετά καλά προσδιορισμένες και επαρκώς συγκλίνουσες ανάμεσα στους ειδικούς από τα διάφορα κράτη.  Επιπλέον, αρκετές χρήσιμες μεταβλητές δεδομένων είναι σήμερα διαθέσιμες για όλα ή σχεδόν όλα τα κράτη, ικανοποιώντας τις ανάγκες και προτεραιότητες για ανάλυση των οδικών ατυχημάτων με τη χρήση προτύπων.  Εντούτοις, πρόσθετη προσπάθεια απαιτείται, ιδιαίτερα στο πεδίο της διαθεσιμότητας και συγκρισιμότητας δεδομένων που αφορούν στην κυκλοφορία και στις άλλες μακροσκοπικές παραμέτρους που επηρεάζουν τα οδικά ατυχήματα.