Στόχος της έρευνας είναι η ανάπτυξη προτύπων και προβλέψεων για τον αριθμό νεκρών σε οδικά ατυχήματα στην Ελλάδα για την περίοδο 2011-2020 με χρήση κατάλληλων μοντέλων χρονοσειρών (structural time series models). Χρησιμοποιείται ειδική μεθοδολογία, η οποία αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου DaCoTA της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και στην οποία περιλαμβάνονται διάφορα πρότυπα [Seemingly Unrelated Time Series models (SUTSE), Local Linear Trend models (LLT) Latent Risk Models (LRT)], καθώς και κριτήρια για την επιλογή του καταλληλότερου προτύπου. Χρησιμοποιούνται στοιχεία νεκρών για την περίοδο 1960-2010, καθώς και αντίστοιχα στοιχεία κυκλοφορούντων οχημάτων – εξαιτίας της έλλειψης των απαραίτητων στοιχείων οχηματοχιλιομέτρων. Τα πρότυπα SUTSE που αναπτύχθηκαν ως πρώτο βήμα, έδειξαν ότι οι χρονοσειρές νεκρών και κυκλοφορούντων οχημάτων δεν συσχετίζονται, και κατά συνέπεια επιλέγονται πρότυπα LLT για την ανάλυση μόνο της χρονοσειράς νεκρών. Το βέλτιστο πρότυπο LLT περιλαμβάνει σταθερή κλίση και μεταβλητές που εκφράζουν ιδιαίτερα γεγονότα που συνέβησαν σε διάφορα σημεία της χρονοσειράς. Το πρότυπο αυτό επικυρώθηκε χρησιμοποιώντας τα στοιχεία των τελευταίων ετών ως τιμές για πρόβλεψη. Τέλος, υπολογίστηκε ο προβλεπόμενος αριθμός νεκρών για την περίοδο 2011-2020 και τα σχετικά διαστήματα εμπιστοσύνης. Τα πραγματικά στοιχεία νεκρών των ετών 2011 και 2012 βρίσκονται εντός του εύρους του διαστήματος εμπιστοσύνης, ωστόσο πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι προβλέψεις αυτές είναι επηρεασμένες από την οικονομική κρίση, η οποία είναι ορατή και στο τέλος της εξεταζόμενης χρονοσειράς, και η οποία αναμένεται να τελειώσει συντομότερα από το 2020.