Στην παρούσα εργασία αναλύεται η πολιτική οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα, με βάση μεθοδολογίες που αναπτύχθηκαν και δεδομένα που συλλέχθηκαν στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου DaCoTA της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το ερευνητικό έργο DaCoTA είχε ως αντικείμενο την ανάλυση των συστημάτων διαχείρισης οδικής ασφάλειας στην Ευρώπη με στόχο την προώθηση καλών πρακτικών και τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών. Για το σκοπό αυτό, τα συστήματα διαχείρισης οδικής ασφάλειας 14 χωρών εξετάστηκαν για το έτος 2010, με βάση στοιχεία από συνεντεύξεις με αντιπροσώπους των κυβερνήσεων και ανεξάρτητους ειδικούς, οι οποίοι συμπλήρωσαν ένα εκτενές ερωτηματολόγιο για το βαθμό στον οποίο τα συστήματα οδικής ασφάλειας πληρούν τα κριτήρια καλών πρακτικών. Οι ερωτήσεις αφορούσαν στους 5 τομείς της πολιτικής οδικής ασφάλειας: (i) θεσμική οργάνωση, (ii) διαμόρφωση και υιοθέτηση πολιτικής, (iii) εφαρμογή και χρηματοδότηση πολιτικής, (iv) παρακολούθηση και αξιολόγηση, (v) επιστημονική υποστήριξη. Τα στοιχεία αναλύθηκαν με ποιοτικές μεθόδους ανάλυσης όπου πραγματοποιήθηκε σε βάθος ανάλυση και έλεγχος των απαντήσεων και των σχολίων του ερωτηματολογίου, ώστε να δημιουργηθεί μια ακριβής και αξιόπιστη εικόνα (προφίλ) της διαχείρισης οδικής ασφάλειας. Το «προφίλ» διαχείρισης οδικής ασφάλειας της Ελλάδας εξετάστηκε σε σχέση με ένα «προφίλ αναφοράς» το οποία αντιστοιχεί υποθετικά σε κάποια χώρα που πληροί όλα τα κριτήρια καλών πρακτικών. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι στην Ελλάδα, όπως και σε ορισμένες άλλες χώρες, προβλέπονται δομές και διαδικασίες διαχείρισης οδικής ασφάλειας, οι οποίες συχνά δεν είναι ενεργές, καθώς και στρατηγικές και προγράμματα οδικής ασφάλειας, τα οποία εφαρμόζονται πλημμελώς. Κατά συνέπεια, δεν υπάρχει συγκεκριμένη χρηματοδότηση για την πολιτική οδικής ασφάλειας, ούτε συστηματική παρακολούθηση και αξιολόγηση των προγραμμάτων και των μέτρων. Με βάση τα παραπάνω, προτείνεται μία σειρά μέτρων για τη βελτίωση της διαχείρισης οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα.