Η εργασία αυτή παρουσιάζει και συγκρίνει τα χαρακτηριστικά του συστήματος καταγραφής των στοιχείων των οδικών τροχαίων ατυχημάτων που χρησιμοποιείται σε κάθε κράτος-μέλος των Ε.Κ.  Περιγράφει και συγκρίνει τα δώδεκα διαφορετικά δελτία καταγραφής των ατυχημάτων και τους δώδεκα διαφορετικούς τρόπους καταγραφής αυτών των στοιχείων.  Η σύγκριση σε Κοινοτικό επίπεδο κάθε υποσυστήματος της αλυσίδας καταγραφή – επεξεργασία των στοιχείων των ατυχημάτων, κατέδειξε σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις δώδεκα προσεγγίσεις με πολύ λίγα σημεία σύγκλισης.  Η εργασία αυτή κάνει εμφανή την ανάγκη για μία “Κοινοτική” προσέγγιση του συστήματος καταγραφής και επεξεργασίας των στοιχείων των οδικών τροχαίων ατυχημάτων.