Ο σκοπός της έρευνας είναι να προσδιορισθούν οι µηχανισµοί, οι οποίοι συνδέουν το κοινωνικό-οικονοµικό επίπεδο της οικογένειας (όχι της περιοχής), µε το επίπεδο της οδικής ασφάλειας των παιδιών προσχολικής ηλικίας. Η µεθοδολογία που αναπτύχθηκε εφαρµόστηκε πιλοτικά στην περιοχή της Ηλιούπολης, Αττικής. Ένα δοµηµένο ερωτηµατολόγιο, το οποίο διερευνά την ασφάλεια της κυκλοφορίας των παιδιών προσχολικής ηλικίας, κατά την καθηµερινή τους µετακίνηση προς τον παιδικό σταθµό, την αλληλεπίδραση παιδιού-γονέα και τη συµπεριφορά και τη γνώση του γονέα σε σχέση µε τα θέµατα οδικής ασφάλειας, συµπληρώθηκε από 247 εθελοντές γονείς, των οποίων ένα τουλάχιστον παιδί (συνολικά 286 παιδιά) φιλοξενείται σε δηµοτικό παιδικό σταθµό. Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι τα παιδιά πηγαίνουν στον παιδικό σταθµό, κυρίως ως επιβάτες αυτοκινήτων συνοδευόµενα από τη µητέρα τους. 18% των ερωτηθέντων χρησιµοποιούν πάντα σύστηµα συγκράτησης για παιδιά (CRS). Τα περισσότερα παιδιά, τα οποία χρησιµοποιούν πάντα τα σύστηµα συγκράτησης αυτοκίνητου, έχουν µητέρες µε υψηλό µορφωτικό επίπεδο (88%). 27% των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι ο συνοδός φοράει πάντα ζώνη ασφαλείας, όταν συνοδεύει το παιδί µε το αυτοκίνητο.