Η οδική ασφάλεια είναι ένα σύνθετο, διεπιστημονικό πεδίο, στο οποίο κάθε προτεινόμενη δράση θα πρέπει να αναπτύσσεται και να υποστηρίζεται στο πλαίσιο στρατηγικών τεχνικών μέτρων, επιτήρησης, εκπαίδευσης και περίθαλψης έκτακτης ανάγκης, λαμβάνοντας υπόψη κοινωνικούς και οικονομικούς παράγοντες. Ωστόσο, το μέλλον της οδικής ασφάλειας εξαρτάται περισσότερο από την εκπαίδευση των επαγγελματιών παρά από την ύπαρξη εργαλείων. Ένα ισχυρό πρόγραμμα σπουδών είναι το μόνο μέσο για τη μετάδοση της απαραίτητης γνώσης στο συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον της οδικής ασφάλειας. Στόχος αυτής της εργασίας είναι η ολοκληρωμένη πρόταση για την ανάπτυξη και δοκιμή, στη Λευκορωσία, ενός προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών στην οδική ασφάλεια, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Συνθήκης της Μπολόνια. Στην εργασία περιγράφονται οι απαιτήσεις, οι ενότητες του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών, καθώς και τα αναμενόμενα σχετικά μαθησιακά αποτελέσματα.