Η πρόοδος της τεχνολογίας των αισθητήρων προτείνει σήμερα αρκετούς τύπους συστημάτων εν-κινήσει-ζύγισης, τα οποία έχουν ελεγχθεί για την αποτελεσματικότητα, την ακρίβεια και την ανταποδοτικότητά τους.  Οι τεχνολογίες πιεζοηλεκτρικών συστημάτων, χωρητικών επιφανειών (capacitive mats), καμπτόμενων πλακών (bending plates) και κυψελών φόρτισης (load cells) χρησιμοποιούνται για μια σειρά εφαρμογών που περιλαμβάνουν τη συλλογή κυκλοφοριακών στοιχείων, την αστυνόμευση στους σταθμούς ζύγισης, τα συστήματα ελέγχου γεφυρών και διοδίων,  συμβουλευτικά συστήματα για την ασφάλεια των φορτηγών και την προστασία του περιβάλλοντος.  Η εργασία αυτή εξέτασε τις δυνατότητες των διαθέσιμων τεχνολογιών αισθητήρων εν-κινήσει-ζύγισης με έμφαση στα τεχνολογικά τους χαρακτηριστικά και προτείνει ένα σχήμα για την αξιοποίησή τους μέσα στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος για την αποτελεσματική διαχείριση της οδικής υποδομής. Ο κρίσιμος παράγοντας για τη βέλτιστη αξιοποίηση της υποδομής της εν-κινήσει-ζύγισης είναι ο σχεδιασμός μιας αποτελεσματικής ροής πληροφοριών που αναπτύσσεται παράλληλα στην κυκλοφοριακή ροή των οχημάτων με τρόπο ώστε οι πληροφορίες που συλλέγονται στους σταθμούς εν-κινήσει-ζύγισης να μεταδίδονται αυτόματα σε τοπικά και κεντρικά σημεία για – απλή ή εξελιγμένη – επεξεργασία και περαιτέρω μεταβίβαση και αξιοποίηση της πληροφορίας.