Οι εφαρμογές της δεύτερης γενιάς των νέων τεχνολογιών στο συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον του τομέα των μεταφορών πολλαπλασιάζονται καθημερινά, χωρίς να οδηγούν πάντα στα αναμενόμενα αποτελέσματα.  Στην παρούσα εργασία, με βάση την ανάλυση από τη λειτουργία επιτυχημένων και αποτυχημένων πληροφοριακών συστημάτων στον τομέα των μεταφορών, επιχειρείται ο προσδιορισμός σειράς καθοριστικών παραγόντων για την επιτυχημένη συναρμογή των πληροφοριακών συστημάτων με τα συστήματα μεταφορών. Πιο συγκεκριμένα, προτείνεται σειρά βασικών αρχών για τη λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων στις μεταφορές και αναλύονται οι καθοριστικοί παράγοντες που αφορούν στον στρατηγικό σχεδιασμό, στην οργάνωση των συστημάτων και των λειτουργιών, στην ανάπτυξη των τεχνολογιών και στη διαχείριση του ρόλου των χρηστών των πληροφοριακών και των μεταφορικών συστημάτων.  Η ισορροπία ανάμεσα στο πληροφοριακό σύστημα και τη δομή του φορέα παροχής των μεταφορικών υπηρεσιών φαίνεται να είναι σήμερα ο σημαντικότερος παράγοντας για την προσφορά των επιθυμητών υπηρεσιών προς τον χρήστη.