Η ανάλυση των οδικών ατυχημάτων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο περιορίζεται σήμερα από σειρά προβλημάτων που αφορούν στη διαθεσιμότητα, την αξιοπιστία, τη συγκρισιμότητα και τον βαθμό λεπτομέρειας των στοιχείων έκθεσης στο κίνδυνο (στοιχεία κυκλοφορίας). Η εργασία αυτή εξετάζει τις βασικές αδυναμίες των στοιχείων κυκλοφορίας που είναι διαθέσιμα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, καθώς και τις επιπτώσεις των αδυναμιών αυτών στα αποτελέσματα της ανάλυσης των ατυχημάτων.  Η χρήση απόλυτων αριθμών και χρονοσειρών των διαφόρων τιμών των ατυχημάτων καθώς και δεικτών σοβαρότητας δεν επηρεάζεται από τις βασικές αδυναμίες των στοιχείων κυκλοφορίας αλλά ταυτόχρονα δεν μπορεί να οδηγήσει σε χρήσιμους δείκτες ατυχημάτων.  Αντίθετα, η χρήση της τεχνικής της “εξαγόμενης έκθεσης στον κίνδυνο” μπορεί να οδηγήσει σε χρήσιμα αποτελέσματα. Παράλληλα, κατάλληλη θεώρηση των στοιχείων των ατυχημάτων, π.χ. θεώρηση των ποσοστών του τύπου ατυχήματος, μπορεί να δώσει χρήσιμα συμπεράσματα χωρίς την ύπαρξη στοιχείων κυκλοφορίας. Παρά το γεγονός ότι οι μέθοδοι αυτές μπορούν να απαντήσουν σημαντικό αριθμό ερωτημάτων σχετικά με την οδική ασφάλεια σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, πρέπει να χρησιμοποιούνται πάντα με ιδιαίτερη προσοχή αφού η ερμηνεία των αποτελεσμάτων είναι συχνά ιδιαίτερα δύσκολη.