Στόχος αυτής της εργασίας αποτελεί η ανάπτυξη πρωτότυπης μεθοδολογίας για τη βελτίωση της συγκρισιμότητας των εθνικών δεδομένων οδικών ατυχημάτων, τα οποία περιέχονται εντός της CARE, της ευρωπαϊκής βάσης δεδομένων με εξατομικευμένα στοιχεία οδικών ατυχημάτων.  Η πρωτοτυπία αυτής της μεθοδολογίας έγκειται στο γεγονός ότι η συγκρισιμότητα πετυχαίνεται με την αναμόρφωση των υφιστάμενων εθνικών δεδομένων οδικών ατυχημάτων, χωρίς καμία εναρμόνιση των μεθόδων συλλογής των πρωτογενών στοιχείων των κρατών μελών της ΕΕ.  Η μεθοδολογία που αναπτύχθηκε περιλάμβανε τρεις διακριτές φάσεις που αφορούσαν την επιλογή των μεταβλητών και τιμών προτεραιότητας, την επεξεργασία κοινών ορισμών και ετικετών και την ανάπτυξη των σχετικών αλγορίθμων μετατροπής σε πολύ λεπτομερειακό επίπεδο.  Η εφαρμογή της μεθοδολογίας αυτής οδήγησε στην κατάρτιση καταλόγου τιμών κοινού-ορισμού 48 μεταβλητών, με αποτέλεσμα να βελτιωθεί σημαντικά η χρησιμότητα της βάσης δεδομένων CARE για πανευρωπαϊκές συγκρίσεις.