Στην παρούσα έρευνα αναπτύχθηκε μεθοδολογία για τη βελτιστοποίηση της χωροθέτησης κατά μήκος των οδικών αξόνων των υπηρεσιών επέμβασης, έτσι ώστε να μειωθεί τόσο ο μέγιστος όσο και ο μέσος χρόνος πρόσβασης στον τόπο του ατυχήματος.  Η προτεινόμενη μεθοδολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον επανακαθορισμό των περιοχών επιχειρησιακής ευθύνης των υφιστάμενων σταθμών των υπηρεσιών επέμβασης αλλά και για τον προσδιορισμό των νέων σταθμών που απαιτούνται.  Η πρωτοτυπία της προτεινόμενης μεθοδολογίας έγκειται στο γεγονός ότι για τον υπολογισμό των περιοχών επιχειρησιακής ευθύνης δεν λαμβάνονται υπόψη μόνο οι αποστάσεις που πρέπει να καλυφθούν επί των οδικών αξόνων αλλά συνεκτιμάται και η αντίστοιχη κυκλοφορία και τα ατυχήματα στην περιοχή αυτή, με αποτέλεσμα να προσδιορίζονται οι λύσεις που ανταποκρίνονται καλύτερα στην αντιμετώπιση μεγαλύτερου αριθμού οδικών ατυχημάτων.  Η μεθοδολογία που αναπτύχθηκε εφαρμόστηκε για τον καθορισμό της χωροθέτησης των Πυροσβεστικών Σταθμών κατά μήκος των δύο σημαντικότερων οδικών αξόνων της Ελλάδας, τον άξονα ΠΑΘΕ και την Εγνατία Οδό.