Στην εργασία αυτή αναπτύχθηκε μεθοδολογία για τη χρήση μαθηματικών προτύπων προσομοίωσης της κυκλοφορίας με στόχο τη διερεύνηση της επιρροής στην οδική ασφάλεια από την εισαγωγή δύο Σύγχρονων Συστημάτων Υποστήριξης του Οδηγού (ΣΣΥΟ).  Με τα πρότυπα αυτά πραγματοποιήθηκε η προσομοίωση σημαντικών παραμέτρων (χρονικός διαχωρισμός, ταχύτητα) για σειρά σεναρίων που αφορούσαν σε διαφορετικά επίπεδα κυκλοφοριακών φόρτων και χρήσης των συστημάτων έξυπνης προσαρμογής ταχύτητας (intelligent speed adaptation) και προσαρμόσιμου ελέγχου ταχύτητας κρουαζιέρας (adaptive cruise control).  Τα αποτελέσματα της προσομοίωσης εξετάστηκαν μέσα στο πλαίσιο των υφιστάμενων σχέσεων οδικών ατυχημάτων και παραμέτρων κυκλοφορίας και επέτρεψαν την εκτίμηση της αντίστοιχης επιρροής στην οδική ασφάλεια.  Η επιρροή αυτή εξετάστηκε σε σχέση με τη μεταβολή της μέσης ταχύτητας, των χρονικών διαχωρισμών, του χρόνου-μέχρι-την-πρόσκρουση και της συχνότητας αλλαγής λωρίδας.  Παρά το γεγονός ότι μία συνολική απευθείας απάντηση στην επιρροή των ΣΣΥΟ στην οδική ασφάλεια δεν κατέστη δυνατή λόγω της πολυπλοκότητας του φαινομένου της οδικής ασφάλειας, δόθηκε η δυνατότητα για την ποσοτικοποίηση σειράς επιμέρους θετικών αποτελεσμάτων.