Ο στόχος της παρούσας έρευνας ήταν η εξαγωγή μίας ενδεικτικής εκτίμησης της επιρροής επιλεγμένων Συστημάτων Υποστήριξης του Οδηγού (ΣΥΟ) στην οδική κυκλοφορία και το περιβάλλον, τόσο σε τοπικό επίπεδο (με τη χρήση μικροσκοπικών προτύπων προσομοίωσης) όσο και σε επίπεδο δικτύου (με τη χρήση μακροσκοπικών προτύπων προσομοίωσης).  Αναπτύχθηκε μεθοδολογία, η οποία ενσωματώνει αρκετούς βαθμούς ανάλυσης και διευκολύνει κατά περίπτωση την ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα σε μικροσκοπικά και μακροσκοπικά πρότυπα, καθώς και ανάμεσα σε κυκλοφοριακά και περιβαλλοντικά πρότυπα.  Εξετάστηκε ένας αριθμός παραμέτρων για τον καθορισμό των σεναρίων που χρησιμοποιήθηκαν ως βάση για την προσομοίωση.  Η εφαρμογή του προτεινόμενου συνδυασμού προτύπων προσομοίωσης οδήγησε σε σειρά θετικών αποτελεσμάτων για την κυκλοφορία και την ατμοσφαιρική ρύπανση από την εισαγωγή της χρήσης των εξετασθέντων ΣΥΟ [έξυπνη προσαρμογή ταχύτητας (intelligent speed adaptation) και προσαρμόσιμος έλεγχος ταχύτητας κρουαζιέρας (adaptive cruise control)].  Επιπλέον, ήταν δυνατή και η έμμεση εξαγωγή αποτελεσμάτων για την επιρροή των συστημάτων αυτών στην οδική ασφάλεια, μέσω των αποτελεσμάτων που αφορούσαν στην κυκλοφορία.  Τέλος εξετάστηκε και η ευαισθησία των εξαχθέντων αποτελεσμάτων απέναντι σε μικρή διακύμανση των δεδομένων εισόδου.