Η εργασία αυτή παρουσιάζει την επίσημη χρήση των διαθέσιμων δεδομένων των οδικών ατυχημάτων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, προσδιορίζει τις δυνατότητες για παν-ευρωπαϊκές συγκρίσεις και στοχεύει να ανοίξει τη συζήτηση για μια ευρωπαϊκή προσέγγιση στην ανάλυση των στοιχείων των οδικών ατυχημάτων.  Η ανάλυση και σύγκριση των εθνικών επίσημων στατιστικών εκδόσεων φανέρωσε τις δυσκολίες της ανάλυσης των στοιχείων των οδικών ατυχημάτων σε επίπεδο ΕΕ αφού σε κάθε κράτος χρησιμοποιείται διαφορετικός τρόπος συλλογής και επεξεργασίας των στοιχειών. Οι διαφορές ανάμεσα στα στοιχεία και τους ορισμούς τους που χρησιμοποιούνται αφορούν τις ομάδες, τις μεταβλητές, τις τιμές και τις μονάδες καθώς επίσης και τη δομή των αρχείων.  Οι δυσκολίες διεθνούς ανάλυσης των στοιχείων των οδικών ατυχημάτων φαίνονται επίσης και από τα στοιχεία των επίσημων στατιστικών των διεθνών οργανισμών αφού αξιόπιστες συγκρίσεις είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν μόνο για περιορισμένες κατηγορίες δεδομένων και μόνο με τη χρήση ειδικών τεχνικών (διορθωτικοί συντελεστές, δείκτες, κλπ).  Κατά συνέπεια,  η προτυποποίηση των στοιχειών των οδικών ατυχημάτων που πρέπει να μαζεύονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι απαραίτητη για την πραγματοποίηση αξιόπιστων ευρωπαϊκών συγκρίσεων και την παρακολούθηση του επιπέδου ασφάλειας στις ευρωπαϊκές οδούς.