Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η χρήση μαθηματικού προτύπου προσομοίωσης για τη διερεύνηση των κυκλοφοριακών επιπτώσεων, καθώς και τη διαμόρφωση προτάσεων για την κυκλοφορία των βαρέων οχημάτων διακίνησης αγαθών στην κεντρική περιοχή της Αθήνας. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την επίτευξη του στόχου αυτού βασίστηκε στην εφαρμογή κατάλληλου μαθηματικού προτύπου προσομοίωσης της κυκλοφορίας. Η εφαρμογή του προτύπου αυτού για την επιλογή της προτεινόμενης έκτασης εφαρμογής περιορισμών στην κυκλοφορία βαρέων οχημάτων βασίστηκε στον προσδιορισμό της ποσοστιαίας μεταβολής της μέσης ταχύτητας κίνησης των εναλλακτικών σεναρίων που εξετάστηκαν. Τα αποτελέσματα του προτύπου συνηγορούν υπέρ της επέκτασης της σημερινής περιοχής εφαρμογής των περιοριστικών ρυθμίσεων για την κυκλοφορία των βαρέων οχημάτων. Στην τελική επιλογή θα πρέπει όμως να συνυπολογιστούν και παράμετροι που σχετίζονται με περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια τα οποία δεν εξετάζονται στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας.