Η τεχνολογική προοπτική διερεύνηση στις μεταφορές στην Ελλάδα του 2021 αποτελεί μέρος της συνολικής τεχνολογικής προοπτικής διερεύνησης που πραγματοποιήθηκε από ομάδες ειδικών για λογαριασμό της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας.  Η σχετική Ομάδα Εργασίας για τις Μεταφορές αξιοποίησε οργανωμένες διαδικασίες ευρείας διαβούλευσης τόσο για την αναλυτική καταγραφή των χαρακτηριστικών της έως σήμερα εξέλιξης των Μεταφορών στην Ελλάδα και διεθνώς, όσο και για την επεξεργασία αναλυτικών και συνολικών σεναρίων εξέλιξης του Τομέα των Μεταφορών έως το 2021.  Τα αποτελέσματα των αναλύσεων οδήγησαν στη σύνθεση της τεχνολογικής προοπτικής διερεύνησης στις μεταφορές στην Ελλάδα του 2021, η οποία μπορεί να αποτελέσει βασικό εργαλείο υποστήριξης της πολιτικής ανάπτυξης των μεταφορικών συστημάτων κατά την επόμενη εικοσαετία.