Σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση των επιπτώσεων της κυκλοφορίας των βαρέων οχημάτων διανομής αγαθών στην κεντρική περιοχή της Αθήνας και η αξιολόγηση εναλλακτικών προτάσεων για τη βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών στην περιοχή. Για την ανάλυση των κυκλοφοριακών επιπτώσεων εφαρμόζεται η μέθοδος της προσομοίωσης, με χρήση στοιχείων που αφορούν στην υφιστάμενη κατάσταση και εξετάζοντας διαφορετικά σενάρια (προτάσεις) για τον περιορισμό της κυκλοφορίας των βαρέων οχημάτων. Οι κυκλοφοριακές επιπτώσεις υπολογίζονται με βάση  τη μεταβολή της μέσης ταχύτητας στο δίκτυο. Παράλληλα, εφαρμόζεται η μέθοδος της πολυκριτηριακής ανάλυσης για την αξιολόγηση των προτεινόμενων σεναρίων. Στην ανάλυση αυτή συνυπολογίζονται πρόσθετα κριτήρια που αφορούν σε περιβαλλοντικές και κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις. Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι δύο από τα προτεινόμενα σενάρια θα οδηγούσαν στη βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών στην κεντρική περιοχή της Αθήνας.