Αντικείμενο της εργασίας είναι η παρουσίαση του 2ου Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα, 2006-2010, με στόχο ο αριθμός των νεκρών σε οδικά ατυχήματα το έτος 2010 να είναι μειωμένος κατά 50% σε σχέση με το έτος 2000. Για την επίτευξη του στόχου αυτού αναπτύχθηκε και εφαρμόστηκε μεθοδολογία με βάση τη διεθνή εμπειρία, κατάλληλα προσαρμοσμένη στις ανάγκες και ιδιαιτερότητες της Ελλάδας. Αποτιμήθηκε συνολικά η αποτελεσματικότητα του προηγούμενου Στρατηγικού Σχεδίου στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα, καταγράφηκε η υφιστάμενη κατάσταση οδικής ασφάλειας στη χώρα, εξετάστηκαν οι δυνατότητες και αδυναμίες των εμπλεκόμενων φορέων (κυβερνητικών και μη) και πραγματοποιήθηκε ανασκόπηση των διεθνών εξελίξεων στον τομέα της οδικής ασφάλειας, με ιδιαίτερη έμφαση στα νέα στρατηγικά σχέδια και τη διαδικασία εξέλιξής τους στα αναπτυγμένα από άποψη οδικής ασφάλειας κράτη. Με βάση τα παραπάνω καθορίστηκε ο βασικός στόχος του νέου Στρατηγικού Σχεδίου Οδικής Ασφάλειας, διαμορφώθηκε η δομή του και προτάθηκε σειρά συγκεκριμένων προγραμμάτων δράσεων, που αφορούν στο σύνολο των παραγόντων των οδικών ατυχημάτων (χρήστης της οδού, οδικό περιβάλλον, οχήματα, επιτήρηση, κοινωνικό, θεσμικό και οικονομικό περιβάλλον). Τέλος, αναπτύχθηκε το πλαίσιο εφαρμογής του Στρατηγικού Σχεδίου Οδικής Ασφάλειας, το οποίο περιλαμβάνει συγκεκριμένες προτάσεις για θέματα θεσμικά, επικοινωνίας, χρονοδιαγράμματος και παρακολούθησης της υλοποίησης του Σχεδίου.