Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση τεχνικών αξιολόγησης Κόστους – Ωφελειών για μέτρα βελτίωσης της οδικής ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων μεθοδολογικών θεμάτων, διαθεσιμότητας και ποιότητας στοιχείων, μέσω τριών δοκιμαστικών εφαρμογών στην Ελλάδα. Το πρώτο μέρος της εργασίας αποτελεί μία ανασκόπηση των διαθέσιμων μεθοδολογιών για τον υπολογισμό της αποδοτικότητας μέτρων οδικής ασφάλειας, σε σχέση με την επιρροή στην οδική ασφάλεια (μείωση ατυχημάτων και παθόντων), όπως επίσης και σε σχέση με την επιρροή σε άλλα σχετικά θέματα (κυκλοφορία, περιβάλλον, κα). Επιπλέον, παρουσιάζεται μια λεπτομερής περιγραφή της διαδικασίας υπολογισμού των επιμέρους στοιχείων που αποτελούν το γενικευμένο και το ανθρώπινο κόστος ατυχημάτων στην Ελλάδα. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας παρατίθενται τα αποτελέσματα  της ανάλυσης Κόστους – Ωφελειών σε τρεις δοκιμαστικές εφαρμογές στην Ελλάδα: η πρώτη αφορά στην εφαρμογή μέτρων ήπιας κυκλοφορίας σε δημοτικό επίπεδο, η δεύτερη αφορά στην αναβάθμιση επιλεγμένων τμημάτων του Εθνικού οδικού δικτύου σε αυτοκινητόδρομο και η τρίτη αφορά στην εντατικοποίηση της αστυνόμευσης παραβάσεων υπερβολικής ταχύτητας και οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ σε εθνικό επίπεδο. Τα συμπεράσματα αφορούν τόσο στην αποδοτικότητα των μέτρων, όσο και στη διαδικασία αξιολόγησης. Επιπλέον, εξετάζονται οι βασικές δυσκολίες που αντιμετωπίστηκαν σε κάθε μία από τις δοκιμαστικές εφαρμογές, αλλά και οι τρόποι αντιμετώπισής τους.