Το πεδίο των ευφυών συστημάτων μεταφορών εξελίσσεται με ραγδαίους ρυθμούς τόσο εκτός όσο και εντός Ευρώπης. Στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας καταγράφονται στοιχεία που αφορούν στην έρευνα που έχει διεξαχθεί στην Ευρώπη στο πεδίο των επιπτώσεων της χρήσης ευφυών συστημάτων μεταφορών, ειδικότερα όσον αφορά στην οδική ασφάλεια. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται δύο ειδών προσεγγίσεις: ανασκόπηση εργασιών για την επιρροή των συστημάτων και αποτελέσματα από έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε με ειδικούς στο θέμα των ευφυών συστημάτων μεταφορών. Τα παραδείγματα της διεθνούς βιβλιογραφίας επικεντρώνονται τόσο σε εξελιγμένα συστήματα υποστήριξης οδηγού όσο και σε εξελιγμένα συστήματα πληροφόρησης μετακινούμενων. Η μεθοδολογία εκτίμησης των επιπτώσεων της χρήσης των συστημάτων πραγματοποιείται με χρήση μικροσκοπικών ή μακροσκοπικών προτύπων προσομοίωσης της κυκλοφορίας, πειραματικών οχημάτων ή προσομοιωτών οδήγησης. Οι παράμετροι με βάση τις οποίες εκτιμώνται οι επιπτώσεις της χρήσης των συστημάτων στην οδική ασφάλεια αποτελούν κατά κύριο λόγω κυκλοφοριακά μεγέθη συμπεριλαμβανομένων της ταχύτητας (μέση, ελάχιστη, μέγιστη, απόκλιση), των χρονικών διαχωρισμών, του ελαχίστου χρόνου για αποφυγή σύγκρουσης κ.λπ.. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας παρουσιάζονται αποτελέσματα από ένα ερωτηματολόγιο το οποίο συμπληρώθηκε από ειδικούς στα θέματα ευφυών συστημάτων μεταφορών. Τα εξεταζόμενα συστήματα βαθμονομήθηκαν με βάση το πόσο μπορούν να βελτιώσουν την οδική ασφάλεια, τις κυκλοφοριακές συνθήκες, τις περιβαλλοντικές συνθήκες, την άνεση στην οδήγηση και την ενσωμάτωση των χρηστών στο οδικό περιβάλλον. Τέλος παρουσιάστηκαν κρίσιμα θέματα, στα οποία δεν έχει πραγματοποιηθεί η αναγκαία έρευνα για την ολοκληρωμένη αξιολόγηση των συστημάτων.