Το 2004 περισσότεροι από 43.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν στους δρόμους των 25 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), επιπρόσθετα περίπου 3,3 εκατομμύρια άνθρωποι τραυματίστηκαν. Το κοινωνικό κόστος ξεπέρασε τα 180 εκατομμύρια ευρώ, ποσό περίπου διπλάσιο από τον ετήσιο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το 2% του ΑΕΠ της ΕΕ. Το 2001 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε ως στόχο τη μείωση των νεκρών από οδικά ατυχήματα κατά 50% μέσα σε μια δεκαετία και προσδιόρισε πολλούς τομείς παρέμβασης στους οποίους μπορούσε να συνεισφέρει άμεσα στα πλαίσια επιχορηγήσεων. Ο στόχος αυτός επιβεβαιώθηκε το 2003 στο Πρόγραμμα Δράσης για την Οδική Ασφάλεια (Road Safety Action Programme), το οποίο καθόριζε περισσότερο λεπτομερώς τις δράσεις που σχεδίαζε να εισάγει. Ένα θεμελιώδες στοιχείο του Προγράμματος αφορούσε στην ανάπτυξη ενός νέου Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Οδικής Ασφάλειας για τη συλλογή δεδομένων και γνώσης για την ενημέρωση μελλοντικών πολιτικών ασφάλειας. Η ανάπτυξη του Παρατηρητηρίου περιλαμβάνεται στο πλαίσιο του έργου του Έκτου Προγράμματος-Πλαισίου “SafetyNet”. Η εργασία αυτή περιγράφει τη δομή του Παρατηρητηρίου και την πρόοδο στην ανάπτυξη νέων πληροφοριών για τα στοιχεία ατυχημάτων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο στο πλαίσιο του SafetyNet.