Η ανάπτυξη των μεταφορών έχει βελτιώσει την καθημερινότητά, ταυτόχρονα όμως έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία πλήθους προβλημάτων, τα πιο σημαντικά από τα οποία είναι η αύξηση του αριθμού των ατυχημάτων, της κυκλοφοριακής συμφόρησης και της περιβαλλοντικής ρύπανσης. Τα ευφυή συστήματα μεταφορών αναμένεται να αποτελέσουν έναν τρόπο αντιμετώπισης των προβλημάτων αυτών. Παράμετρο της αποδοτικότητάς τους αποτελούν οι ανάγκες των μελλοντικών χρηστών, οι οποίες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στη σύνθεση σχεδίου εφαρμογής τους. Η παρούσα έρευνα πραγματεύεται τη συμπεριφορά των Ελλήνων οδηγών όσον αφορά συγκεκριμένα ευφυή συστήματα μεταφορών. Εξετάστηκαν τόσο οι ανάγκες για νέα συστήματα όπως τις αντιλαμβάνονται οι οδηγοί όσο και η δημοτικότητά τους, μέσα από κατάλληλα διαμορφωμένο ερωτηματολόγιο. Η ανάλυση των απαντήσεων πραγματοποιήθηκε με βασικό γνώμονα την εμπλοκή τους σε ατύχημα. Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι η συμπεριφορά των οδηγών απέναντι στα ευφυή συστήματα μεταφορών επηρεάζεται από την εμπλοκή τους σε ατύχημα. Πιο συγκεκριμένα, οδηγοί οι οποίοι έχουν εμπλακεί σε ατύχημα είναι πιο θετικοί σε νέες τεχνολογίες για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Επιπλέον, οι οδηγοί είναι λιγότερο θετικοί σε συστήματα που παρεμβαίνουν στην οδήγησή τους ή που αφορούν συσκευές παρακολούθησης των χαρακτηριστικών οδήγησής τους. Τα αποτελέσματα αυτά είναι αναγκαίο να ληφθούν υπόψη για τον σχεδιασμό κατάλληλων στρατηγικών εφαρμογής των ευφυών συστημάτων μεταφορών για τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα των μέτρων αυτών.