Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των ευφυών συστημάτων μεταφορών προϋποθέτει την ανάπτυξη μεθοδολογιών για την αξιολόγηση σεναρίων εφαρμογής τους. Η παρούσα έρευνα αφορά στην ανάπτυξη προτύπων κυκλοφορίας για την εκτίμηση των επιπτώσεων της χρήσης ευφυών συστημάτων μεταφορών στην οδική ασφάλεια. Για τον σκοπό αυτό καθορίζονται τρία βασικά στάδια, με βάση τα οποία εξελίσσεται η συγκεκριμένη διερεύνηση. Το πρώτο αφορά στην επιλογή των προτύπων προσομοίωσης που πρόκειται να τροποποιηθούν, ενώ στη συνέχεια επιλέγονται τα συστήματα η λειτουργία των οποίων πρόκειται ενσωματωθεί στο κάθε πρότυπο. Τρίτο στάδιο αποτελεί η επιλογή των κατάλληλων επιπρόσθετων μεταβλητών που αφορούν στην εισαγωγή της λειτουργίας των ευφυών συστημάτων μεταφορών στα πρότυπα προσομοίωσης καθώς και των μεταβλητών που πρόκειται να εισαχθούν στα πρότυπα για την εκτίμηση των επιπτώσεων της χρήσης των συστημάτων στην οδική ασφάλεια. Τα προγράμματα προσομοίωσης που επιλέγονται στο πλαίσιο της έρευνας είναι τόσο μικροσκοπικά (VISSIM, RUTSIM) όσο και μακροσκοπικά (VISUM, SATURN). Τα υπό προσομοίωση συστήματα είναι το σύστημα προειδοποίησης για την αποφυγή σύγκρουσης, το σύστημα προειδοποίησης για αλλαγή λωρίδας και συστήματα πληροφόρησης των οδηγών. Παραδείγματα επιπρόσθετων μεταβλητών για την περιγραφή της λειτουργίας και της επιρροής των συστημάτων αποτελούν παράμετροι που αφορούν στην ταχύτητα, στην επιτάχυνση και στην επιβράδυνση του οχήματος, στους χρονικούς διαχωρισμούς, και στη σχετική ταχύτητα καθώς και στοιχεία που αφορούν στο επίπεδο οδικής ασφάλειας του δικτύου και στην επιλογή διαδρομής του οδηγού. Οι παραπάνω τροποποιήσεις και στη συνέχεια η κατάλληλη διακρίβωσή (calibration) των προτύπων προσομοίωσης αποτελούν ένα βήμα προς την ενσωμάτωση των ευφυών συστημάτων μεταφορών σε προγράμματα προσομοίωσης.