Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση μιας συνολικής προσέγγισης  για την περαιτέρω αποτελεσματική χρήση των υφιστάμενων δεδομένων οδικών ατυχημάτων, τα οποία περιέχονται σε διάφορες διεθνείς βάσεις δεδομένων (CARE, IRTAD, Eurostat, UN-ECE, κλπ.), η οποία αναπτύσσεται στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου από την ΕΕ ολοκληρωμένου έργου “SafetyNet”. Για τον λόγο αυτό, υιοθετήθηκε μια μεθοδολογία αποτελούμενη από τέσσερις διακριτές ενότητες εργασιών. Η πρώτη ενότητα εργασιών αφορά στην ενδυνάμωση της βάσης δεδομένων της ΕΕ, CARE, με σταδιακή εισαγωγή δεδομένων οδικών ατυχημάτων από τα νέα Κράτη-Μέλη. Ταυτόχρονα, επιχειρείται η βελτίωση της συμβατότητας των δεδομένων οδικών ατυχημάτων στην Ευρώπη, μέσω της ανάπτυξης μιας τεχνικής υπόδειξης για ένα κοινό πλαίσιο συλλογής δεδομένων οδικών ατυχημάτων σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Επιπλέον, επιχειρείται ο προσδιορισμός του πραγματικού αριθμού των νεκρών και τραυματιών από οδικά ατυχήματα μέσω μιας ειδικής ενιαίας μεθοδολογίας για τον προσδιορισμό του επιπέδου ελλιπούς καταγραφής για κάθε σοβαρότητα ατυχήματος στις εθνικές βάσεις δεδομένων οδικών ατυχημάτων. Επιπρόσθετα, διερευνείται η δυνατότητα χρήσης μιας νέας ενιαίας μονάδος μέτρησης: το “νοσηλευμένο άτομο”. Τέλος, βελτιστοποιείται η χρήση διαφόρων Ευρωπαϊκών βάσεων δεδομένων μέσω της ανάπτυξης ενός πλήρους συνόλου στατιστικών αποτελεσμάτων με συγκρίσιμα στατιστικά στοιχεία, χρήσιμα για την υποστήριξη αποφάσεων που στοχεύουν στη στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η ολοκληρωμένη προσέγγιση επιτρέπει στην ευρωπαϊκή κοινότητα οδικής ασφάλειας να εκμεταλλευτεί πλήρως τις σημαντικές παρούσες δυνατότητες των δεδομένων οδικής ασφάλειας και κατ’ επέκταση να εξάγει αξιόπιστα συμπεράσματα και να υποστηρίζει σημαντικές αποφάσεις σχετικές με την οδική ασφάλεια σε επίπεδο ΕΕ, εθνικό και τοπικό.