Σκοπός της παρούσας έρευνας αποτελεί η διερεύνηση των αιτίων ατυχημάτων των νέων οδηγών και των μέτρων αντιμετώπισής τους στην Ελλάδα. Οι νέοι οδηγοί αποτελούν μία διακριτή κατηγορία οδηγών και χαρακτηρίζονται, εξαιτίας της υψηλής επικινδυνότητας που παρουσιάζουν, ως ευάλωτη κατηγορία χρηστών του οδικού δικτύου. Στο πλαίσιο της παρούσας διερεύνησης υπολογίζεται ο δείκτης επικινδυνότητας (εκφραζόμενος σε αριθμό ατυχημάτων ανά εκ. οχηματοχιλιόμετρα) για διαφορετικές κατηγορίες ηλικίας οδηγών και για διακριτές κατηγορίες οδηγών με βάση επιπλέον χαρακτηριστικά του οδηγού (φύλο, εμπειρία οδήγησης), του οχήματος (τύπος, κυβισμός) και του οδικού περιβάλλοντος (τύπος περιοχής, τύπος οδού κλπ.). Οι δείκτες επικινδυνότητας που υπολογίστηκαν επιβεβαιώνουν ότι οι νέοι, οι άνδρες και οι μη έμπειροι οδηγοί εμπλέκονται συχνότερα σε οδικά ατυχήματα, καθώς επίσης ότι η οδήγηση την νύχτα είναι περισσότερο επικίνδυνη.  Τέλος, προτείνεται σειρά στοχευμένων μέτρων οδικής ασφάλειας, με βάση τα αποτελέσματα τόσο της έρευνας αυτής όσο και διεθνών αναλύσεων κόστους – ωφελειών.