Η στάση των οδηγών απέναντι στα ευφυή συστήματα μεταφορών αποτελεί καταλυτικό παράγοντα στην αποτελεσματικότητα της εφαρμογής τους. Η παρούσα εργασία εξετάζει τη στάση των Ελλήνων οδηγών απέναντι σε συγκεκριμένα ευφυή συστήματα μεταφορών τα οποία έχουν την προοπτική να βελτιώσουν την οδική ασφάλεια, τις κυκλοφοριακές συνθήκες και τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζονται εξελιγμένα συστήματα υποστήριξης του οδηγού, εξελιγμένα συστήματα πληροφόρησης μετακινούμενου καθώς και συστήματα που αφορούν στην αναγνώριση οχημάτων (π.χ. για πρόσβαση σε συγκεκριμένες υπηρεσίες ή για προσδιορισμό των αιτίων ατυχήματος).  Οι οδηγοί παρουσιάζονται να είναι περισσότερο θετικοί σε συστήματα που πρόκειται να βελτιώσουν τους χρόνους διαδρομής τους και κατά συνέπεια τις κυκλοφοριακές συνθήκες και λιγότερο θετικοί σε συστήματα αναγνώρισης των οχημάτων. Με βάση την υπόθεση ότι η στάση των οδηγών απέναντι στα ευφυή συστήματα μεταφορών και η εμπλοκή τους σε ατυχήματα συσχετίζονται, εξετάζονται οι παράμετροι που συσχετίζουν τις δύο αυτές μεταβλητές με χρήση της στατιστικής ανάλυσης της διακριτότητας. Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν συσχέτιση των δύο αυτών μεταβλητών για κάποια από τα εξεταζόμενα συστήματα, καθώς και συσχέτιση με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των οδηγών όπως η ηλικία των οδηγών και τα διανυόμενα ετήσια χιλιόμετρα. Τα αποτελέσματα υπογραμμίζουν την ανάγκη για προσεκτικό σχεδιασμό υποστήριξης της εφαρμογής των συστημάτων αυτών, ειδικότερα για ορισμένες κατηγορίες χρηστών, ο οποίος είναι δυνατό να αυξήσει των αποδοχή και τη χρήση των προτεινόμενων συστημάτων από τους Έλληνες οδηγούς και κατ’επέκταση την αποτελεσματικότητα τους.