Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση αναφορικά με τα απαραίτητα στοιχεία έκθεσης στον κίνδυνο για αναλύσεις οδικής ασφάλειας, ως προς τη συλλογή, διαθεσιμότητα και χρήση των στοιχείων. Σε αυτό το πλαίσιο, εξετάζονται οι ορισμοί και οι ιδιότητες των διαφόρων μέτρων έκθεσης στον κίνδυνο που χρησιμοποιούνται στην οδική ασφάλεια (οχηματοχιλιόμετρα και επιβατοχιλιόμετρα, στόλος οχημάτων, άδειες οδήγησης, μήκος οδικού δικτύου, πληθυσμός, πλήθος μετακινήσεων, χρόνος διανυόμενος στο οδικό δίκτυο), σε σχέση με τις ανάγκες και τα είδη αναλύσεων οδικής ασφάλειας.  Επιπλέον, παρουσιάζονται και αξιολογούνται οι μέθοδοι συλλογής στοιχείων έκθεσης στον κίνδυνο σε εθνικό επίπεδο (έρευνες μετακινήσεων, κυκλοφοριακές μετρήσεις, εθνικές βάσεις δεδομένων), προκειμένου να προσδιοριστούν τα πλεονεκτήματα και οι αδυναμίες της κάθε μεθόδου, οι οποίες επηρεάζουν την ποιότητα και τις δυνατότητες αξιοποίησης των διαθέσιμων στοιχείων. Τέλος, οι δυνατότητες για διεθνείς συγκρίσεις εξετάζονται μέσα από την ανάλυση της διαθεσιμότητας και ποιότητας των στοιχείων έκθεσης στον κίνδυνο που υπάρχουν στις Διεθνείς Βάσεις Δεδομένων (EUROSTAT, ECMT, IRTAD, UN/ECE, IRF). Τα αποτελέσματα της ανάλυσης επιτρέπουν τη δημιουργία μιας συνολικής εικόνας για τη διαθεσιμότητα, τις μεθόδους συλλογής και τις δυνατότητες αξιοποίησης των στοιχείων έκθεσης στον κίνδυνο, αναδεικνύοντας κοινές πρακτικές, αλλά και τα απαραίτητα βήματα προς ένα βελτιωμένο πλαίσιο στοιχείων έκθεσης στον κίνδυνο στην ΕΕ.