Η παρούσα εργασία αφορά στη διερεύνηση της επιρροής της χρήσης εξελιγμένων συστημάτων πληροφόρησης στους οδηγούς όσον αφορά στα χαρακτηριστικά της επιλεγόμενης διαδρομής τους. Ειδικότερα, ένας μεγάλος αριθμός συστημάτων παροχής πληροφοριών στους χρήστες οδικών δικτύων έχει εισέλθει στην αγορά συμπεριλαμβανομένων συστημάτων πλοήγησης, πινακίδων μεταβλητών μηνυμάτων, υπηρεσιών πληροφοριών μέσω κινητών τηλεφώνων, ο βαθμός αποδοχής των οποίων είναι υψηλός. Οι πληροφορίες που παρέχουν οι συγκεκριμένες υπηρεσίες αφορούν συνήθως στις κυκλοφοριακές συνθήκες ή στους χρόνους διαδρομής οδικών τμημάτων με βάση τις οποίες οι οδηγοί επιλέγουν τη τελική διαδρομή τους λαμβάνοντας υπόψη και διάφορες άλλες παραμέτρους όπως το μήκος της διαδρομής. Στην παρούσα εργασία προτείνεται η εισαγωγή επιπρόσθετων πληροφοριών που αφορούν στα επίπεδα οδικής ασφάλειας των διαδρομών, και διερευνάται η επιρροή αυτών των πληροφοριών στην επιλογή διαδρομής των οδηγών. Για την αποτίμηση της επιρροής αυτής σχεδιάστηκε έρευνα δεδηλωμένης προτίμησης, στην οποία οι οδηγοί κλήθηκαν να επιλέξουν μεταξύ δύο διαδρομών με βάση τα χαρακτηριστικά: μήκος, χρόνος και επίπεδο οδικής ασφάλειας της διαδρομής.  Η ανάλυση των στοιχείων πραγματοποιήθηκε με χρήση πολυωνυμικών λογιστικών προτύπων. Τα αποτελέσματα της διερεύνησης υποδεικνύουν τον βαθμό επιρροής των τριών αυτών παραμέτρων στην επιλογή διαδρομής των οδηγών και κατά συνέπεια τη σκοπιμότητα παροχής πληροφοριών για τα επίπεδα οδικής ασφάλειας στους χρήστες του οδικού δικτύου.