Η επικινδυνότητα της οδού εξαρτάται από σειρά παραγόντων, αρκετοί από τους οποίους αφορούν στο οδικό περιβάλλον. Στην εργασία παρουσιάζεται μια μεθοδολογία για την εκτίμηση της σχετικής επιρροής διακριτών παραμέτρων, όπως ο αριθμός των κατευθύνσεων και των λωρίδων της οδού, ο τύπος της περιοχής και οι καιρικές συνθήκες, για τις οποίες η έννοια της ελαστικότητας (elasticity) δεν ορίζεται. Η μεθοδολογία βασίζεται στην εκτίμηση γενικευμένων γραμμικών μαθηματικών προτύπων με τη χρήση των στατιστικών κατανομών Poisson και quasi-Poisson. Από την εφαρμογή των προτύπων προκύπτουν χρήσιμα συμπεράσματα και διατυπώνονται οι σχετικές πρακτικές προτάσεις για τη βελτίωση των χαρακτηριστικών της οδού και της αντίστοιχης ασφάλειας στο οδικό δίκτυο της Ελλάδας.