Στόχος της εργασίας αυτής είναι η κριτική επισκόπηση του καθορισμού και επίτευξης στόχων οδικής ασφάλειας στην Ευρώπη, ως βασικού μέσου για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας αξιοποιώντας τα πλέον πρόσφατα ερευνητικά αποτελέσματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα των μέτρων οδικής ασφάλειας που εφαρμόζονται σε χώρες με διαφορετικό οικονομικό επίπεδο και επίπεδο οδικής ασφάλειας. Πιο συγκεκριμένα, εξετάστηκαν τα αποτελέσματα του ερευνητικού έργου με τίτλο “Πετυχαίνοντας φιλόδοξους στόχους οδικής ασφάλειας” που εκπονείται από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και το Διεθνές Φόρουμ Μεταφορών (ΔΦΜ), του 1ου και του 2ου Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα που εκπονήθηκαν από το ΕΜΠ καθώς και σχετικών ερευνών στην Ευρώπη. Πραγματοποιήθηκε ανασκόπηση του καθορισμού και της επίτευξης των στόχων σε μία σειρά ευρωπαϊκών κρατών καθώς και διερεύνηση της συμβολής τους στον καθορισμό των προτεραιοτήτων και στην εφαρμογή ολοκληρωμένων προγραμμάτων οδικής ασφάλειας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις δυσκολίες υιοθέτησης αποτελεσματικών στρατηγικών οδικής ασφάλειας και στα εμπόδια της εφαρμογής των δράσεων. Τα αποτελέσματα της εργασίας αυτής επιτρέπουν την πρόταση βέλτιστων λύσεων για την αντιμετώπιση των συνήθων ζητημάτων οδικής ασφάλειας μέσα από τη χρήση συγκεκριμένων ποσοτικών στόχων και την αποτελεσματική υλοποίηση των στρατηγικών οδικής ασφάλειας με έμφαση στην πρακτική εφαρμογή τους στην ελληνική πραγματικότητα.