Το αντικείμενο της παρούσας Εισήγησης είναι η διατύπωση μίας Ολοκληρωμένης Στρατηγικής για την Αστική Κινητικότητα στις ελληνικές πόλεις σε θέματα αρμοδιότητας ΥΠΕΧΩΔΕ. Ο στόχος της Στρατηγικής Αστικής Κινητικότητας είναι η αναβάθμιση της συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης, του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής στις ελληνικές πόλεις.  Βάσει αυτού του στόχου εξετάσθηκαν και αναλύθηκαν όλες οι παράμετροι των τεσσάρων βασικών κατευθύνσεων πολιτικής: ενιαίος χωροταξικός / πολεοδομικός και συγκοινωνιακός σχεδιασμός, διαχείριση της κυκλοφορίας, αναπλάσεις για ήπιες μορφές μετακίνησης  και τεχνολογίες και μέτρα για το περιβάλλον. Για κάθε μία βασική κατεύθυνση πολιτικής προτάθηκε σειρά μέτρων προτεραιότητας που συνδυάζουν τους καταλληλότερους τρόπους αντιμετώπισης των σύγχρονων ζητημάτων αστικής κινητικότητας των ελληνικών πόλεων. Βασικές επιλογές των κατευθύνσεων πολιτικής είναι η ενίσχυση των μαζικών μεταφορών και των φιλικότερων προς το περιβάλλον τρόπων μετακίνησης αλλά και η περιβαλλοντική τιμολόγηση των Ι.Χ. καθώς και η αναδιοργάνωση του αστικού χώρου γενικότερα.