Στην εργασία αυτή εξετάζεται το μέγεθος των δικτύων μετρό σε σχέση με τις ανάγκες της πόλης χρησιμοποιώντας μία σειρά από ειδικούς δείκτες που έχουν προκύψει από την έρευνα και ανάλυση επιτυχημένων και “ώριμων” δικτύων μετρό στην Ευρώπη.  Για τον σκοπό αυτό, αναπτύσσεται μία σειρά επιλεγμένων δεικτών που συσχετίζουν τα στοιχεία ενός δικτύου μετρό (χιλιόμετρα, σταθμοί, κλπ) με τα βασικά χαρακτηριστικά της πόλης (πληθυσμός, έκταση, πυκνότητα).  Στη συνέχεια, οι δείκτες αυτοί εφαρμόζονται για την εκτίμηση του βαθμού επάρκειας του δικτύου του Μετρό της Αθήνας σύμφωνα με τις ανάγκες της πόλης. Ο προσδιορισμός της επάρκειας αυτής οδηγεί σε συγκεκριμένες προτάσεις σχετικά με το μήκος του δικτύου και τον αντίστοιχο αριθμό σταθμών που πρέπει μεσο-μακροπρόθεσμα να αναπτυχθούν στην Αθήνα έτσι ώστε να εξυπηρετεί επαρκώς τις συγκοινωνιακές ανάγκες των πολιτών για τις επόμενες δεκαετίες.