Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση του βαθμού χρήσης της ζώνης ασφαλείας και του κράνους στην Ελλάδα μέσω πανελλαδικής έρευνας πεδίου, στην οποία καταγράφηκε αναλυτικά η χρήση ζώνης και κράνους για διαφορετικά χαρακτηριστικά (ηλικία, φύλο) χρηστών της οδού, οχήματος (τύπος), σε διαφορετικές ώρες, ημέρες και τύπους οδών. Στη συνέχεια, επιχειρήθηκε η σύγκριση των στοιχείων χρήσης ζώνης και κράνους στην Ελλάδα με τα αντίστοιχα στοιχεία σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Βασικό συμπέρασμα είναι ότι η χρήση ζώνης και ιδιαίτερα κράνους στην Ελλάδα υπολείπεται σημαντικά από τα αντίστοιχα ποσοστά χρήσης στα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη, εξηγώντας ενδεχομένως και τους υψηλούς δείκτες θυμάτων σε οδικά ατυχήματα στην Ελλάδα σε σχέση με άλλα ευρωπαϊκά κράτη.