Στην παρούσα εργασία εφαρμόζεται και αξιολογείται η μεθοδολογία Sunflower για την αποτίμηση της ασφάλειας των δικυκλιστών στην Ελλάδα, μιας ομάδας χρηστών της οδού με αυξημένη επικινδυνότητα τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. Η μεθοδολογία Sunflower βασίζεται σε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση του συνόλου των ζητημάτων οδικής ασφάλειας υπό μορφή πυραμίδας, η οποία αποτελείται από πέντε διακριτά επίπεδα: τις δομές και την παιδεία, τα ισχύοντα μέτρα και προγράμματα, τους δείκτες απόδοσης ασφάλειας, τις συνέπειες (αριθμός οδικών ατυχημάτων και παθόντων) και τέλος το κοινωνικό κόστος των οδικών ατυχημάτων.  Για την εφαρμογή της μεθοδολογίας Sunflower στην οδική ασφάλεια των δικυκλιστών στην Ελλάδα, αξιοποιήθηκαν και αναλύθηκαν στοιχεία για όλα τα επίπεδα της πυραμίδας, ενώ προσδιορίστηκαν και αξιολογήθηκαν τα διαθέσιμα και μη διαθέσιμα απαραίτητα στοιχεία. Με βάση την εφαρμογή της μεθοδολογίας, προέκυψε ότι τόσο το σημαντικό ποσοστό κυκλοφορούντων δικύκλων όσο και η ακατάλληλη συμπεριφορά ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας των δικυκλιστών καθιστούν την κατηγορία αυτή ως έναν από βασικότερους λόγους για τους υψηλούς δείκτες οδικών ατυχημάτων και θυμάτων σε αυτά στην Ελλάδα. Επιπλέον, η κατάλληλη ένταξη των δικύκλων στο σύστημα κυκλοφορίας των ελληνικών οδών με έμφαση στη ριζική βελτίωση της συμπεριφοράς των οδηγών όλων των κατηγοριών οχημάτων καταδεικνύονται ως οι βασικότερες κατευθύνσεις για τη μείωση της επικινδυνότητας αλλά και της σοβαρότητας των ατυχημάτων των δικυκλιστών στην Ελλάδα.