Στόχος της παρούσας έρευνας είναι η ανάλυση της επιρροής των φορτηγών και των λεωφορείων στον αριθμό οδικών ατυχημάτων και παθόντων στην Ελλάδα. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε η βάση δεδομένων του Ε.Μ.Π με εξατομικευμένα στοιχεία οδικών ατυχημάτων. Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκε συγκριτική ανάλυση των οδικών ατυχημάτων και παθόντων με ή χωρίς συμμετοχή φορτηγού ή λεωφορείου, για διαφορετικούς τύπους οδικού δικτύου, τύπους οχημάτων, τύπους ατυχημάτων και χαρακτηριστικά οδηγών. Στο πλαίσιο αυτό, εφαρμόστηκαν ενδεδειγμένες μέθοδοι για την αντιμετώπιση της έλλειψης αντίστοιχων στοιχείων έκθεσης στον κίνδυνο (πχ. διανυθέντα οχηματοχιλιόμετρα), όπως είναι ο υπολογισμός δεικτών σοβαρότητας και ποσοστιαίων κατανομών ανά τύπο ατυχήματος. Από τα αποτελέσματα προκύπτει σημαντική εμπλοκή των φορτηγών και των λεωφορείων στα οδικά ατυχήματα στην Ελλάδα, η οποία ανέρχεται σε 16% των οδικών ατυχημάτων και σε πάνω από 20% των παθόντων. Αναφορικά με τη σοβαρότητα των ατυχημάτων, βρέθηκε ότι ο αριθμός νεκρών ανά ατύχημα σε ατυχήματα με εμπλοκή φορτηγού ή λεωφορείου είναι σχεδόν διπλάσιος από τον αντίστοιχο αριθμό που αφορά σε ατυχήματα χωρίς εμπλοκή φορτηγού ή λεωφορείου. Ωστόσο, δεν προέκυψε αντίστοιχη στατιστικά σημαντική διαφορά όσον αφορά στους βαριά ή ελαφρά τραυματίες. Επίσης, από τα αποτελέσματα προέκυψε σαφώς αυξημένη συμμετοχή φορτηγών και λεωφορείων σε μετωπικές και πλαγιομετωπικές συγκρούσεις. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης μπορούν να αξιοποιηθούν στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων διαχείρισης της κυκλοφορίας των φορτηγών και λεωφορείων, προκειμένου να μειωθεί η εμπλοκή των φορτηγών και των λεωφορείων σε οδικά ατυχήματα, αλλά και η σοβαρότητα των ατυχημάτων αυτών, τόσο σε αστικές όσο και σε υπεραστικές οδούς.