Η εργασία αυτή διερευνά τα κενά στην κυκλοφορία που είναι αποδεκτά από τους πεζούς για τη διάσχιση οδού σε σημείο εκτός κόμβων, σε αστικές περιοχές. Πραγματοποιήθηκε έρευνα πεδίου σε μη ελεγχόμενο σημείο εκτός κόμβου στην Αθήνα, (Ελλάδα). Οι αποφάσεις των πεζών και οι συνθήκες κυκλοφορίας βιντεοσκοπήθηκαν αναφορικά με το μέγεθος των κενών κυκλοφορίας που απορρίπτονται ή γίνονται αποδεκτά, τους χρόνους αναμονής και τις απόπειρες διέλευσης και τις ταχύτητες των οχημάτων. Για την εξέταση της αποδοχής των κενών στην κυκλοφορία αναπτύχθηκε ένα πρότυπο λογαριθμικής παλινδρόμησης. Διαπιστώθηκε ότι η αποδοχή των κενών εξηγείται καλύτερα από την απόσταση από το εισερχόμενο όχημα, παρά από την ταχύτητά του. Άλλες παράμετροι με σημαντική επιρροή ήταν η παράνομη στάθμευση, η παρουσία άλλων πεζών και το μέγεθος των εισερχόμενων οχημάτων. Ένα δυαδικό πρότυπο λογιστικής παλινδρόμησης που αναπτύχθηκε για να εξετάσει την επιρροή των κενών κυκλοφορίας και άλλων παραμέτρων στις αποφάσεις των πεζούς να διασχίζουν την οδό ή όχι. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η απόφαση αυτή επηρεάζεται από την απόσταση από τα εισερχόμενα οχήματα και τους χρόνους αναμονής των πεζών.