Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται οι βασικοί στόχοι και οι βασικές αρχές ανάπτυξης του συστήματος μεταφορών που πρέπει να εξυπηρετεί τις μετακινήσεις της Ολυμπιακής Οικογένειας (αθλητές, επίσημοι, τύπος) και του κοινού κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων, μίας δραστηριότητας μεγάλης κλίμακας που επιφέρει για λίγες ημέρες τεράστιες αλλαγές στη ζήτηση μετακινήσεων στην Ολυμπιακή πόλη.  Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στη δύναμη που έχουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες να επιταχύνουν την ανάπτυξη της υποδομής και του συστήματος μεταφορών της Ολυμπιακής πόλης.