Στο πλαίσιο αυτής της εργασίας, εξετάζονται τα Ολυμπιακά συστήματα μεταφορών των έξη προσφάτων Ολυμπιάδων και ακολουθεί συγκριτική ανάλυση, η οποία επέτρεψε την εξαγωγή χρήσιμων μαθημάτων αναφορικά με τον καλύτερο σχεδιασμό και οργάνωση των μελλοντικών Ολυμπιακών συστημάτων μεταφορών.  Προσδιορίστηκαν οι κρίσιμες παράμετροι για την ανάπτυξη του Ολυμπιακού συστήματος μεταφορών που αφορούν στην έγκαιρη ολοκλήρωση των έργων υποδομής, στην αποτελεσματική διαχείριση της κυκλοφορίας και της στάθμευσης, στη βελτίωση των υπηρεσιών των μέσων μαζικής μεταφοράς, την κατάλληλη διαχείριση της ζήτησης μετακινήσεων καθώς και τον ολοκληρωμένο συντονισμό του Ολυμπιακού συστήματος μεταφορών.  Συμπερασματικά προκύπτει ότι ένα αποτελεσματικό σύστημα μεταφορών αποτελεί όχι μόνο προϋπόθεση για την επιτυχία της οργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων αλλά και μία ευκαιρία για την αναβάθμιση της συγκοινωνιακής υποδομής και της ποιότητας ζωής γενικότερα της Ολυμπιακής πόλης.