Στην εργασία αυτή διερευνάται η επιρροή της οικονομικής κρίσης στον αριθμό των οδικών ατυχημάτων στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Για τον σκοπό αυτό αρχικά καταγράφηκαν τα στοιχεία οδικών ατυχημάτων κατά την περίοδο της κρίσης τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη. Στη συνέχεια διερευνήθηκε η συσχέτιση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (Α.Ε.Π.) με τα οδικά ατυχήματα εξετάζοντας τη διαχρονική εξέλιξη των δύο μεγεθών καθώς και την ετήσια μεταβολή τους στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, διατυπώθηκαν πιθανές ερμηνείες αναφορικά με την εξέλιξη του αριθμού των οδικών ατυχημάτων σε σχέση με το Α.Ε.Π. και σκέψεις σχετικά με την περίοδο που θα ακολουθήσει την οικονομική κρίση, συμπεριλαμβανομένου και του ρόλου του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων και της Πολιτείας.