Σκοπός του βιβλίου είναι να εισαγάγει τις βασικές έννοιες που αφορούν στην ανάπτυξη των συγκοινωνιακών δικτύων και ιδιαίτερα των οδικών και να παρουσιάσει το σύνολο των απαιτούμενων εργασιών για τη σωστή μελέτη και κατασκευή των σχετικών έργων υποδομής.  Περιλαμβάνει μία γενική παρουσίαση των παραμέτρων που υπεισέρχονται τόσο στον σχεδιασμό και τη μελέτη της οδού (μελέτη χάραξης, προμελέτη, οριστική μελέτη), όσο και στις επιμέρους τεχνικές κατασκευής των έργων (χωματουργικά, οδοστρωσία, τεχνικά έργα).  Περιλαμβάνει επίσης την παρουσίαση των κυριότερων φάσεων σχεδιασμού των συγκοινωνιακών συστημάτων καθώς και τα σημαντικότερα στοιχεία που συνθέτουν το σιδηροδρομικό και το αεροπορικό δίκτυο.