Οι Σημειώσεις περιλαμβάνουν δώδεκα υποδειγματικές εφαρμογές που επιτρέπουν στους σπουδαστές του μαθήματος της Κυκλοφοριακής Ροής του 7ου εξαμήνου Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ την καλύτερη κατανόηση της θεωρίας της Κυκλοφοριακής Ροής.  Οι εφαρμογές αφορούν στον προσδιορισμό του κυκλοφοριακού φόρτου, της ταχύτητας και πυκνότητας κυκλοφορίας με χρήση των σχέσεων ανάμεσα στα χαρακτηριστικά μεγέθη της κυκλοφορίας.  Περιλαμβάνουν επίσης υπολογισμούς με τη χρήση στατιστικών κατανομών αφίξεων οχημάτων καθώς και τον προσδιορισμό του κυκλοφοριακού φόρτου και της μέσης ταχύτητας διαδρομής με τη μέθοδο του κινούμενου παρατηρητή.  Τέλος, περιλαμβάνουν σειρά εφαρμογών για τον προσδιορισμό της στάθμης εξυπηρέτησης και των άλλων παραμέτρων που υπεισέρχονται στον υπολογισμό της ροής κυκλοφορίας όλων των τύπων υπεραστικών οδών (ελεύθερες λεωφόροι, διαιρεμένες και αδιαίρετες οδοί μίας, δύο και περισσότερων λωρίδων κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση).