Στις Σημειώσεις παρουσιάζονται δύο βασικές ενότητες σχετικά με την ασφάλεια του οδικού δικτύου, τον Στρατηγικό Σχεδιασμό για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τον Έλεγχο Οδικής Ασφάλειας.  Στο πρώτο μέρος των Σημειώσεων παρουσιάζεται η έννοια του στρατηγικού σχεδιασμού καθώς και τα στρατηγικά σχέδια και δράσεις οδικής ασφάλειας διεθνώς και αναλύονται οι βασικές παράμετροι της εφαρμογής του στρατηγικού σχεδιασμού. Τέλος παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία του πρώτου πενταετούς Στρατηγικού  Σχεδίου για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα.  Στο δεύτερο μέρος, παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία για τον Έλεγχο Οδικής Ασφάλειας και αναλύεται η οργάνωση και η διαδικασία εκτέλεσής του.  Παρατίθεται σειρά χρήσιμων θεμάτων οδικής ασφάλειας καθώς και ενδεικτικοί κατάλογοι ελέγχου και τέλος παρουσιάζονται οι πρωτοβουλίες για την εφαρμογή του Ελέγχου Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα.