Στις Οδηγίες αυτές συνοψίζεται σειρά πρακτικών θεμάτων από την εμπειρία της επίβλεψης Διπλωματικών Εργασιών που εκπονήθηκαν κυρίως στον Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ κατά την τελευταία δεκαετία.  Στόχος των Οδηγιών αυτών είναι να δώσουν στον σπουδαστή σειρά κωδικοποιημένων και πρακτικών τρόπων αντιμετώπισης των διαφόρων φάσεων της εκπόνησης της Διπλωματικής Εργασίας.  Οι Πρακτικές αυτές Οδηγίες αφορούν σε βασικά θέματα της εκπόνησης της Διπλωματικής Εργασίας, όπως τα στάδια εκπόνησης, η βιβλιογραφική ανασκόπηση και τα σχετικά μέσα αναζήτησης, η συγγραφή της Διπλωματικής Εργασίας και η παρουσίασή της.