Ο στόχος της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση προτύπων σχετικά με τις στάσεις για την οδική ασφάλεια και τη συμπεριφορά των μοτοσυκλετιστών στην Ευρώπη με βάση τα αποτελέσματα της πανευρωπαϊκής έρευνας ερωτηματολογίου SARTRE – 4, που πραγματοποιήθηκε στα τέλη του 2010 σε 18 ευρωπαϊκές χώρες και το Ισραήλ. Επιπλέον, διερευνάται η σχέση των στάσεων, των συμπεριφορών, και άλλων χαρακτηριστικών των μοτοσυκλετιστών με την εμπλοκή τους σε ατυχήματα κατά τα τελευταία 3 χρόνια, στα οποία κάποιος, συμπεριλαμβανομένου και του αναβάτη, τραυματίστηκε και έλαβε ιατρική περίθαλψη, σύμφωνα με τις απαντήσεις των μοτοσυκλετιστών. Τα διάφορα στοιχεία των στάσεων και των συμπεριφορών των μοτοσυκλετιστών όπως οι λόγοι οδήγησης μοτοσυκλέτας, η οδήγηση με μειωμένες ικανότητες, οι αντιληπτοί παράγοντες κινδύνου και η ριψοκίνδυνη συμπεριφορά προσδιορίστηκαν μέσω ανάλυσης κυρίων παραγόντων στις 38 μεταβλητές που περιλαμβάνονται στην έρευνα. Στη συνέχεια, εφαρμόστηκε ένα δυαδικό μοντέλο λογιστικής παλινδρόμησης, προκειμένου να συσχετισθούν οι στάσεις και η δηλωθείσα συμπεριφορά με τη δηλωθείσα εμπλοκή σε ατυχήματα. Τα αποτελέσματα αποκάλυψαν τους εξής 8 παράγοντες που συνδέονται με τις δεδηλωμένες προτιμήσεις και συμπεριφορές: παράγοντας 1 (παράμετροι ατυχημάτων που σχετίζονται με οδήγηση με μειωμένες ικανότητες και με οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα), παράγοντας 2 (οφέλη μοτοσυκλέτας), παράγοντας 3 (αντιληπτός κίνδυνος λόγω ελιγμών), παράγοντας 4 (αναζήτηση ευχαρίστησης), παράγοντας 5 (παραγόντες κινδύνου που σχετίζονται με την οδό, το όχημα και το περιβάλλον), παράγοντας 7 (απουσία επιλογής άλλου μέσου), και παράγοντας 8 (στάση απέναντι στο αλκοόλ και τη χρήση από φίλους) ενώ ο παράγοντας 6 (επικίνδυνες και επιθετικές συμπεριφορές) σχετίζεται με τη δηλούμενη συμπεριφορά. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι οι μοτοσυκλετιστές που τείνουν να έχουν επικίνδυνες στάσεις και συμπεριφορές, καθώς και οι νεότεροι μοτοσυκλετιστές είναι πιο πιθανό να έχουν εμπλακεί σε ατύχημα. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι η έκθεση στην οδήγηση συνδέεται θετικά με αυξημένη πιθανότητα ατυχήματος στο παρελθόν. Τα ευρήματα της έρευνας παρέχουν κάποια στοιχεία σχετικά με τη σχέση μεταξύ των στάσεων, των συμπεριφορών και της δηλωθείσας εμπλοκής σε ατύχημα στο παρελθόν. Επιπλέον, η ανάλυση τόσο μεγάλων βάσεων δεδομένων από πολλές διαφορετικές χώρες, αποτελεί ένα βήμα για την περαιτέρω έρευνα στον τομέα των συμπεριφορών και την ασφάλεια των μοτοσυκλετιστών.