Στόχος της εργασίας αυτής είναι η παρουσίαση της επίσημης εθνικής χρήσης των δεδομένων των οδικών ατυχημάτων στις χώρες της ΕΕ καθώς και των δυνατοτήτων για παν-ευρωπαϊκές συγκρίσεις.   Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης και σύγκρισης των εθνικών επετηρίδων με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία των οδικών ατυχημάτων.  Η σύγκριση αυτή φανέρωσε ότι η ανάλυση των στοιχείων των οδικών ατυχημάτων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο περιορίζεται από τα διαθέσιμα στοιχεία και τους περιορισμούς του συστήματος συλλογής στοιχείων που χρησιμοποιείται σε κάθε κράτος.  Η συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων των οδικών ατυχημάτων είναι μία καθαρά εθνική υπόθεση που αντανακλά συχνά τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται η οδική ασφάλεια σε κάθε κράτος.  Η συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων των οδικών ατυχημάτων παρουσιάζει σημαντικές διαφορές ανάμεσα στα διάφορα κράτη της ΕΕ με αποτέλεσμα τα περιθώρια σύγκλισης να είναι ιδιαίτερα περιορισμένα.  Η έρευνα αυτή προσδιόρισε τη συχνότητα εμφάνισης των διαφόρων μεταβλητών και αντίστοιχων τιμών δεδομένων οδικών ατυχημάτων που χρησιμοποιούνται στις εθνικές επετηρίδες, που αποτελεί ένα χρήσιμο αποτέλεσμα που δείχνει ποιες πληροφορίες είναι δυνατόν να συγκριθούν σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.